Bærekraft

 

Bærekraft er en måte vi kan bruke for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. I vår sammenheng dreier bærekraft seg først og fremst om å vurdere risiko og usikkerhet ved irreversible prosesser, der det dreier seg om naturverdier og bevaring av natur, samordning av miljømessige, sosiale og økonomiske mål i planlegging og handling og bevaring av biologisk mangfold

Ved senteret vurderer vi de samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske konsekvensene ved bruk av biomasse til energiformål gjennom helhetlige analyser for hele verdikjeder. Dette gjøres for energiformene biovarme, diverse bioraffineringsprodukter, inkludert biodrivstoff og biogass.

Bærekraft II